Få reda på mer av ahaWorlds VD, Erik Ahlberg

Förnamn*
Efternamn*
E-post*
Telefonnummer*
Innehar aktier i ahaWorld idag? Ja Nej

* Obligatoriska fält

Emission - Intro

ahaWorlds nuvarande strategi för casinosajterna verkställdes sommaren 2018. Satsningar på produkt och marknadsföring påbörjades med målet att väsentligt öka spelintäkterna. MoboCasino och SwedenCasino har fått ny design och Pay&Play. SwedenCasino har fått en tydligare innehållsprofilering kring Sverige men är ändå varumärket som har den största geografiska spridningen utanför Sverige. Ökad marknadsföring har ökat spelsajternas marknadsposition men på kort sikt har detta dock sänkt marginalerna. Med en ännu tydligare strategisk marknadsföring kommer bolaget öka ROI ytterligare och nå lönsamhet.

I syfte att fullt ut verkställa förvärvsstrategin förvärvar ahaWorld Wiget Group. Wiget tillför aha-koncernen ett in-house annonsnätverk som dels kan användas till att driva spelartrafik till ahaWorlds spelsajter och dels som en informationskälla/verktyg inför planerade expansioner till nya marknader samt nya vertikaler. Dessutom bidrar det nya dotterbolaget koncernen med lönsamhet. Wiget Group genererade under perioden januari - april 2019 en rörelsevinst om cirka 2,7 MSEK.
"Det här är det största och viktigaste steget i bolagets historia mot att strategiskt skapa förutsättningar för en lönsam tillväxt på en global marknad."

Erik Ahlberg

VD, ahaWorld


Sammanfallande
synergier - Nya bolaget

Via förvärvet kommer ahaWorld addera en dimension av effektivitet i marknadsföringskampanjer. Detta då Wiget Group tillhandahåller värdefull marknads- och spelardata från hundra tusentals kunder som genererats från mängder av ett stort antal marknadsföringskampanjer. Med Wiget Groups verktyg för strategiska och kostnadseffektiva marknadsföringskampanjer kan ahaWorld skalbart genomföra marknadsanalyser och därmed mer precist välja vilka typer av varumärken och vertikaler som skall erbjudas varje specifik spelare i marknadsföringskampanjer.

Genom förvärvet väntas ahaWorld öka sin ROI avkastning på investeringar i marknadsföring då man till stor del kommer att utnyttja Wiget Group som lead affiliate.

Genom förvärvet väntas ahaWorld-koncernen att öka omsättningen för 2019 väsentligt jämfört med 2018 och därmed också lönsamheten. De nya affärsområdena kommer att komplettera ahaWorld med ett unikt analysverktyg som gör att ahaWorld kommer kunna identifiera såväl vilka marknader som är de mest lönsamma som potential att växa ytterligare inom någon av de nuvarande vertikalerna. Dessutom gör tredjepartsrelationer i affiliate marknadsföringen att ahaWorld kommer kunna dra nytta av andras satsningar på sökmotorer, såsom Google, för relevanta sökord i syfte att ranka högt. Med de förvärvade tillgångarna kommer denna strategi kunna byggas på med ytterligare verktyg som understöder strategisk marknadsföring till specifika marknader och kundsegment.

Ambitionen är att kapitalet från föreliggande Erbjudande och verktygen i det förvärvade Wiget Group AB ska befästa MoboCasino och SwedenCasino som två erkända och starka spelsajter inom den skandinaviska marknaden för online-kasino. Därtill ser bolaget möjligheter till ytterligare strategiska förvärv under 2019, främst inom vertikalen sportsbetting.
"Vi får ett starkt tillskott av en verksamhet med tydliga kommersiella synergier och som stödjer vår tillväxtstrategi..."

Erik Ahlberg

VD, ahaWorld

Om ahaWorld

ahaWorld AB investerar i och driver företag via dotterbolag verksamma inom spelmarknaden online. Kärninvesteringarna är i dagsläget speloperatörerna MoboCasino.com, SwedenCasino.com och ahaBingo.com. Dessa operatörer erbjuder privatpersoner möjlighet att spela kasino- och bingospel via internet.

Vision

ahaWorlds vision är att med sina dotterbolag och andra investeringar bli en global aktör i snabbväxande spelbolag med en organisation som genomsyras av innovation, nytänkande och värdeskapande.

Strategi

För att uppnå sin vision om att i framtiden bli en global aktör på spelmarknaden online har Styrelsen i ahaWorld satt upp ett antal strategier som skall ligga till grund för den förväntade tillväxten framledes. Denna expansiva strategi förväntas infrias genom såväl organisk tillväxt som genom strategiska förvärv.

Förvärvsstrategi

Utöver den organiska tillväxten är förvärvsbaserad tillväxt ett viktigt komplement där förvärvade tillgångar avses integreras med huvudverksamheten: bolagets spelsajter. Förvärv är primärt avsedda att komplettera ahaWorlds produkterbjudande eller bolagets marknader och vertikaler. Ledningen och Styrelsen i ahaWorld utvärderar därför löpande möjligheter till ytterligare förvärv, främst inom områdena affiliation och sportsbetting. Krav vid förvärv är att den potentiella uppköpskandidaten ska öka koncernens lönsamhet samt leda till positiva synergieffekter.

Ett tydligt exempel på implementationen av förvärvsstrategin är förvärvet av Wiget Group där avsikten är att de förvärvade framgångsrika affärsområdena inom affiliation och programmatisk reklam ska driva relevant trafik till ahaWorlds egna spelsajter.

Utveckling under 2018

Erik Ahlberg tillträdde i början av det andra kvartalet 2018 som VD för ahaWorld. Han kom närmast från Londonnoterade bolaget Jackpotjoy där han var ansvarig för kommersiella projekt och affärsutveckling av den internationella spelsajten Verajohn.com.

I samband med VD-bytet värvade bolaget ett antal nyckelrekryteringar av personal som haft viktiga roller i tidigare lyckosamma tillväxtföretag, däribland Mr Green och Vera & John. Under början av tredje kvartalet 2018 påbörjades en omstrukturering av verksamheten vilket inkluderade en kostnadskontroll med mål att under 2019 uppnå lönsamhet. I samband med omstruktureringen gjordes också en lönsamhetsutvärdering av varje vertikal inom bolaget. Som en följd av denna utvärdering valde bolaget under fjärde kvartalet 2018 att lägga ned varumärket ahaCasino. Detta varumärke hade historiskt inte varit lönsamt utan krävt resurser. I samband med avvecklingen gick man aktivt ut med erbjudanden riktade till ahaCasinos spelare för att konvertera så många som möjligt till SwedenCasino.

Omstruktureringen har på kort tid rönt framgång. Detta avspeglas i att ahaWorld ökat intäkterna samtidigt som man kommit allt närmre break-even. Sajterna påvisar ökad försäljning efter att den nya strategin med satsningar på produkt, varumärken och erbjudanden har visat sig vara gynnsam på den svenska, tyska och finska marknaden.

Ny design och teknik

Satsningar på produkt och marknadsföring påbörjades med målet att väsentligt öka spelintäkterna. MoboCasino och SwedenCasino har därför getts ny design samt pay-and-play-funktion. Bolaget har haft som ambition att ge SwedenCasino en tydligare innehållsprofilering kring Sverige. Ökad marknadsföring har ökat spelsajternas marknadsposition. På kort sikt har detta dock sänkt marginalerna. Med en ännu tydligare strategisk marknadsföring kan bolaget höja avkastningen på investeringarna ytterligare och nå lönsamhet.

Tydligare marknadsföring

Genom att i större utsträckning utnyttja och analysera marknads-föringskampanjer från tredjeparts-affiliates kan ahaWorld bättre bedöma vilka typer av budskap och strategier som bäst omsätts i faktiska spel, besök och aktiviteter på sajterna. Dessa typer av analyser är av vikt dels för att kunna höja kundupplevelsen på spelsajterna, dels för att kunna rankas högt på Google och andra sökmotorer genom trafik till sajterna. I och med de förvärvade tillgångarna

i Wiget Group AB kommer denna strategi kunna utvidgas med verktyg som understöder strategisk marknadsföring till specifika marknader och kundsegment.
"Med gemensam teknik och global räckvidd kan vi gemensamt anpassa och optimera vårt erbjudande för en mängd marknader på kort tid."

Erik Ahlberg

VD, ahaWorld

Om Wiget Group

Wiget Media är ett tech-bolag aktivt inom iGaming affiliate-marknaden. Bolaget grundades 2008 av Soheil Amor Pour och fokuserade initialt på att mäkla annonsutrymmen mellan publicister och annonsörer. Under 2012 lanserade bolaget sin första tekniska plattform, en egen adserver, för att vidareutveckla affärsmodellen genom att bygga upp en marknadsplats för annonsköp på en CPM-prismodell. Under de nästkommande fyra åren utvecklade bolaget plattformen vidare till en helt automatiserad och öppen plattform som annonsörer kan logga in på och använda själva för sina mediaköp. Plattformen var en lyckad satsning och några av världens största speloperatörer har genom åren använt sig av plattformen. Under 2012 utvidgade bolaget även sin affär genom att via egna prestationskampanjer driva spelare till speloperatörer. Detta skulle visa sig vara ett lyckosamt beslut och affärsgrenen blev snabbt den mest snabbväxande och lönsamma intäktsströmmen för bolaget.

iGaming

2017 såldes delar av den dåvarande verksamheten. Eftersom teknikplattformarna inte ingick i affären 2017 kunde bolaget anpassa dessa ännu mer efter iGaming och prestationsbaserade affärer. För att ytterligare stärka den prestationsbaserade affären valde bolaget att bygga en proprietär datahanteringsplattform, samt en ny helt egenutvecklad medieköpsplattform för internt bruk. Tack vare sin know-how, erfarenhet och teknik har teamet kunnat bygga upp en stark verksamhet igen på kort tid genom att sluta avtal med några av världens största bettingbolag. Affärsområdena som planeras förvärvas från Wiget Media AB genererar i skrivande stund intäkter om cirka 1,5–2 MSEK per månad med god marginal och förväntad tillväxt. Fokus ligger primärt på intäktsdelningsavtal, framförallt inom sportsbetting. Bolaget estimerar att det totalt investerats cirka 50 MSEK i uppbyggnaden av de tekniska plattformarna, och planen framåt är att komplettera tekniken med optimeringsalgoritmer för kampanjer och AI-funktionalitet.

Varumärke

Med plattformen och det nya sättet att använda sig av marknadsföring och analysdriven spelartrafik har Wiget tidigt tagit en position inom framtidens Lead-generation. Bolaget har byggt upp ett starkt varumärke inom iGaming-kretsar tack vare effektiva och för operatörer lyckade marknadsföringskampanjer. Ett bevis på detta är att två av världens ledande speloperatörer valt Wiget som en av få exklusiva marknadsföringspartners.

Framtiden

Bolaget har även goda relationer med några av de största speloperatörerna som de flesta är tidigare kunder till den verksamhet som inte såldes. Alla dessa operatörer är potentiella kunder till Wiget även framåt, då det mellan köparna av den gamla verksamheten och Wiget inte finns några avtal som begränsar Wiget från att fritt driva sin verksamhet. Huvudanledningen till att bolaget inte redan arbetar med fler större kunder är att man fokuserat på att växa organiskt och lönsamt. Idag sitter man i förhandlingar med flera stora globala iGamingbolag om att starta upp samarbeten inom kort. Affärsmodellen är numera primärt baserad på intäktsdelning, och går ut på att Wiget initialt investerar i marknadsföringsåtgärder innan de spelarna som drivits till respektive speloperatör börjar generera intäkter. Wiget har också fortfarande en betydande del CPM-annonsörer som betalar för visningar av annonserna som betalar för visningar av annonser genom Wigets annonsnätverk.
"Förvärvet ger
oss en unik position vad gäller datadriven och automatiserad marknadsföring."

Soheil Amor Pour

VD, Wiget Group

Emissionen i sammandrag

Emissionen omfattar 106 950 185 aktier motsvarande 69,5 MSEK före emissionskostnader. Vid stort intresse har styrelsen rätt att ge ut ytterligare aktier upp till maximalt 23 000 000 aktier motsvarande 15 MSEK, avseende en kompletterande riktad emission där framför allt investerare av institutionell karaktär beredes möjlighet till deltagande.

 • Företräde:
  • Två (2) befintliga aktier ger rätt att teckna fem (5) aktier
 • Emissionskurs:
   0,65 kr per aktie
 • Sista dag för handel inkl. rätt till deltagande var:
   20 maj 2019
 • Avstämningsdag var:
   22 maj 2019
 • Teckningstid:
   24 maj 2019 – 11 juni 2019
 • Handel med teckningsrätter:
   24 maj 2019 – 7 juni 2019
 • Emissionsgaranti:
   Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har på förhand erhållits motsvarande cirka 76 procent av emissionsbeloppet om cirka 53,15 Mkr
 • Tilldelning:
   Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 14 juni 2019.
 • Handel:
   Aktierna handlas på Spotlight Stock Market.
 • t